KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


 

 

Je zult vaak in m’n informatie lezen over “het veilig houden” van de mensen.

En dan zul je misschien reageren met “ik hoef niet veilig gehouden te worden, want ik ben niet in gevaar” of “ik heb je niet gevraagd om je hulp” en dat kan ik me volledig voorstellen. Ik zal je uitleggen waarom ik dan wel bezig ben om je veilig te houden.

Wat is veilig houden?

Veilig houden is een breed begrip, want wanneer ben je daadwerkelijk in gevaar? Als je het zelf ziet? Als het duidelijk zichtbaar is? Ik zal je aan de hand van een paar voorbeelden uitleggen wat gevaar is en hoe het zich kan aandienen.

Gevaar kan zich zowel zichtbaar als onzichtbaar aandienen. Het zichtbare is makkelijk te herkennen. En dat geeft ook niet de weerstand. Maar wat als je niet in de gaten hebt, dat er gevaar dreigt?

Denk hierbij aan bv koolmonoxide. Je ziet het niet, maar als je er aan blootgesteld wordt, dan zul je er, zonder dat je er misschien erg in hebt, aan overlijden. Een duidelijk gevaar wat niet zichtbaar is.

Als je rookt, dan zie je op dat moment niet het gevolg, maar na jaren roken, wat je doet omdat je je daar goed door voelt, zul je uiteindelijk toch kunnen komen te overlijden aan de gevolgen van iets waar je al die tijd een goed gevoel van kreeg. Het is dus een sluipmoordenaar waarvan de gevaren wel bekend zijn, maar waar we ons toch vaak genoeg niet bewust genoeg van zijn… tot het moment dat het te laat is.

Dus je ziet dat gevaren er kunnen zijn ook al zie je ze niet. OF je bent er wel van op de hoogte, je hebt dus wel de informatie over het gevaar, maar je bent je er nog niet bewust genoeg van wat de gevolgen daarvan kunnen zijn (je laat het niet binnenkomen of je denkt dat het bij jou niet zo’n vaart zal lopen).Op welke gebieden kunnen gevaren zich voordoen?

De gevaren in het leven en de veiligheid waar ik het over heb, zijn de gevaren die zich op persoonlijk gebied afspelen. Die alles te maken hebben met bewustwording. Als jij je (nog) niet bewust bent van bepaalde zaken, dan zul je je dus ook onbewust gedragen. Je gedragingen zijn namelijk altijd gekoppeld aan de mate van bewustwording op dat vlak.

Dus alles draait om: hoe bewust ben jij van jezelf en hoe gedraag je je ten opzichten van jezelf.

Hoe jij je gedraagt naar jezelf, wordt weer zichtbaar in het gedrag wat je vertoont naar de ander toe.

bv. Ben je niet eerlijk naar jezelf toe, dan zul je ook niet eerlijk naar een ander kunnen zijn. Ben je geïrriteerd door het gedrag naar jezelf toe, dan zul je ook geïrriteerd zijn door het gedrag van een ander en ook geïrriteerd reageren.

Dus als je je niet bewust bent van het feit dat je jezelf in gevaar brengt door het gedrag naar jezelf toe, dan zul je je ook niet bewust zijn van het feit dat je anderen ook in gevaar brengt met je gedrag.

Bv. Jij rookt en kiest daar voor, maar je bent je niet (genoeg) bewust van het feit dat je jezelf daarmee in gevaar brengt. De gevolgen daarvan kunnen zijn dat je uiteindelijk door het roken ziek wordt. Dit kan zijn een slechtere conditie, benauwdheid of zelfs kanker.

Wat je dan ook niet beseft is dat je het gedrag wat je naar jezelf toe vertoont ook naar een ander toe vertoont. Je brengt de ander ook in onveiligheid.

Bv doordat jij een slechtere conditie hebt en niet veel meer kan doen, moet een ander (bv je kinderen) veel meer voor jou doen of je kunt niet zoveel met je kinderen doen doordat je eerder buiten adem bent. Je kunt echt ziek worden door het roken bv. Kanker. Je brengt daarmee je gezin ook in gevaar, doordat er voor je gezorgd moet worden, er hoge ziektekosten zullen zijn, je misschien niet meer kunt werken waardoor er minder inkomen is en uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat je gezin je moet gaan missen doordat je komt te overlijden. Wat weer emotioneel gevaar voor je gezin inhoudt.

Je ziet dus dat het gedag wat je naar jezelf vertoont, het jezelf in gevaar brengen door wel te roken, heel ver doorwerkt.  

Het veilig houden geldt op de volgende immateriële vlakken:

  • lichamelijk
  • geestelijk
  • emotioneel
  • energetisch
  • spiritueel


Alles wat onder de materiële vlakken valt laat ik nu buiten beschouwing.Ik heb je niet om hulp gevraagd”:

Dat kan ik alleen maar beamen en toch kan ik er niet om heen. Vanuit menselijk oogpunt bekeken heb je vrije keuze, maar dat houdt wel in dat je pas een keuze kunt maken als je ook bewust bent van bepaalde zaken. En waar je je niet bewust van bent, daar kun je ook niet voor kiezen. Als je niet weet van het bestaan, als je het nog niet kunt (over/in)zien, dan kun je er ook geen hulp bij vragen. Want als je het niet ziet, kun je ook niet zien dat je daar een verkeerde keuze in maakt en dat het je dan in gevaar brengt. Het gaat erom dat je binnen de grenzen van veiligheid je kunt ontwikkelen.

Denk hierbij aan een kind. Een kind ziet bepaalde gevaren nog niet, omdat hij zich niet bewust is van wat er zich allemaal afspeelt in de wereld. Dit kan hij ook nog niet zien, omdat hij daar nog niet mee in aanraking is gekomen. En het dus ook nog totaal niet speelt in zijn belevingswereld. Maar dat betekent niet dat het er niet is.

Als ouder / volwassene kan je het wel zien, je reikwijdte en belevingswereld is breder en daardoor ben je je ook meer bewust van wat er allemaal speelt. Je kunt daardoor ook de gevaren beter inschatten en er vaak ook beter mee om gaan. Je bent dus in staat om jezelf en het kind daardoor veilig te houden.

Bv een kind is lekker aan het spelen en is zo met z’n spel bezig dat hij regelmatig de straat op rent. Als er een auto aankomt, laat je hem dan gewoon z’n gang gaan of trek je hem voor de auto vandaan. Het kind kan ontzettend schrikken van je actie en reageert waarschijnlijk boos en gaat misschien wel schreeuwen en huilen. En zal je misschien verwijten dat je hem zeer hebt gedaan en dat je hem los moet laten, omdat hij spelen wil.

Laat je een kind dan aan z’n lot over, omdat het tegenstribbelt? Omdat een kind niet wil luisteren, omdat hij zich er nog niet bewust van is wat er zich allemaal afspeelt en dat hij dus in gevaar kan zijn zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft? Nee, dan neem je je verantwoordelijkheid als ouder/ volwassene en reikt het kind de informatie aan om hem wel veilig te kunnen houden. Of je haalt hem zelf tegen z’n zin in bij het gevaar vandaan.

Als het iets kleins is, dan waarschuw je het kind en laat je hem verder zelf door ondervinding wijzer worden. Laat je hem z’n lessen op z’n eigen manier leren. Maar als het te grote gevolgen kan hebben, dan breng je het kind in veiligheid ook al schreeuwt hij moord en brand.

Dit geldt ook op spiritueel gebied. Ik ben een ziener en ik heb de taak en de verantwoordelijkheid meegekregen om de mensen die ik tegenkom veilig te houden. Ook al schrikken ze van me en stribbelen ze tegen.

Soms reik ik alleen informatie aan en mogen de mensen verder zelf uitvogelen en ondervinden wat het gevolg is als ze niets met de aangereikte informatie doen. Dit is onderdeel van het bewustwordingsproces en mogen ze op hun eigen manier en in hun eigen tempo leren en bewust van worden. En soms “sleur” ik ze voor de gevaren weg. Dan bemoei ik me in hun ogen met dingen die me totaal niet aan gaan. En als mens is dat ook zo, maar als ziel, zorg ik op dat moment voor de veiligheid van de ziel en dat is dan wel degelijk iets waar ik me mee mag bemoeien. Zelfs me mee moet bemoeien…. Niet omdat ik het als mens wil, maar omdat het m’n taak is op zielsniveau.

Er zijn ook kinderen die tijdens hun ontwikkelingsproces bewust bij je komen en om je hulp vragen. Die veel meer willen weten over alles wat er in de wereld speelt en wat ze allemaal nog te leren hebben. Die kinderen zijn heel leergierig en willen zich nog meer verdiepen in wat er allemaal is. Zulke mensen heb je ook. Dat zijn de mensen die bij mij komen en betalen voor mijn hulp, die de verdieping echt bewust opzoeken, die de informatie op zichzelf gericht willen hebben. Dit zijn de mensen die heel leergierig zijn en zoveel mogelijk te weten willen komen over wat er zich allemaal in henzelf afspeelt. Dit zijn de mensen die een hele bewuste keuze maken om zoveel mogelijk te leren over wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze iets doen. Dat zijn de mensen die bereid zijn om te investeren in hun bewustwordingsproces. Zowel op financieel vlak als qua tijd, liefde, energie en aandacht. Die mensen zullen ook veel sneller door hun bewustwordingsproces heen gaan. Dat zijn de mensen die zichzelf, hun emoties, hun weerstanden, hun blokkades en alle uitdagingen die ze tegenkomen onder ogen willen en durven te komen.

En de andere groep mensen laat het aankomen op de “toevalligheden” die er op hun pad komen. Dat zijn de mensen die zich tegen alles verzetten en het allemaal wel prima vinden, zolang het maar niet te dichtbij komt.

Beide groepen mensen zijn goed, want ik hoef niet te oordelen. Het gaat mij om maar 1 ding en dat is dat ze mensen zijn! En ik ben er voor de mensen en om aan alle mensen informatie aan te reiken en zorg te dragen voor hun veiligheid. En hoever het zorg dragen reikt, dat is de beslissing die de mensen alleen maar kunnen nemen. Daar heb ik geen zeggenschap over.

Beide soorten mensen komen met mij in aanraking en ook beide soorten mensen zullen (soms) weerstand bij me voelen en uiten. Degenen die het wel prima vinden zullen die weerstand blijven voelen. Degenen die zich verder verdiepen in hun bewustwordingsproces, zullen ook (in het begin en tijdens hun proces) weerstand voelen en uiten, maar die zullen op zoek gaan naar de achterliggende reden waarom ze dit voelen en die mensen zullen (uiteindelijk) in gaan zien wat de reden is wat ik deed en wat ik doe. Dit heeft zich al in de praktijk bewezen.
Mijn specialisme

Mensen schrikken nogal eens van me, omdat het mijn specialisme is om mensen in contact te brengen met en bewust te maken van hun emoties. Zodat ze hun emoties kunnen doorleven, want dat is de enige manier om dichterbij je kern te komen.

Om ook daadwerkelijk te ontdekken en herinneren wie je bent. Dus niet wie je kent, omdat je al jarenlang en misschien alleen maar geleefd hebt met de persoon die de maatschappij mocht zien, dat is de persoon die je kent.

Via het doorleven van je emoties kom je in contact met wie je daadwerkelijk bent zonder alle beïnvloeding van buitenaf. En dat is vaak een totaal andere versie van jezelf. Dus is het logisch dat mensen van me schrikken en weerstand voelen. Ik zet hun hele zelfbeeld, waarheid en wereld op z'n kop.

En dat mag ik ook doen ook al hebben ze me niet om m’n hulp gevraagd. Ik doe dat niet vanuit mezelf als mens, maar dat doe ik vanuit m’n ziel. De ziel die z’n taak als spiritueel leraar uitvoert hier op aarde.


Het (spirituele) ego

Ook krijg ik regelmatig te horen dat ik nogal een ego heb, omdat ik dingen aanreik en dan de vergelijking maak met klassen. Dat de één in een hogere klas zit dan de ander. Dat roept vaak weerstand op. Als jij die weerstand ook voelt, heb je jezelf dan wel eens afgevraagd waarom dat weerstand oproept

We vinden het heel gewoon dat we op school leraren hebben. Dat we daarvan kunnen leren. Dat zij qua kennis  verder zijn, dat vinden we heel normaal en we verwachten niets anders. Dat is toch hun taak!! Maar op het moment dat het aankomt op spirituele leraren, die hun wijsheid met je delen dan ontstaat de weerstand. Dan is het vreselijk, wordt de strijd aangegaan en afwerend gereageerd. Dan wordt het gezien als ego. 

Maar hoe kan een ziel leren als er géén leraren zijn? Denk daar eens over na als je weerstand voelt. Het is namelijk géén kwestie van meer zijn dan de ander, het is wat je taak is. En pas als je als ziel en als mens jezelf kunt zien in de waarde die iedereen heeft op z’n eigen plaats en dat een ieder, op welk level van het bewustwordingsproces je je ook bevindt, even belangrijk is en onmisbaar in het geheel, dan zal je inzien dat het niets uitmaakt waar je staat. En dan zal de weerstand ook verdwenen zijn.

Het gaat namelijk niet om wat de ander bij jou oproept, maar wat er zich nog in jou mag ontwikkelen. Net als mensen hebben zielen ook allemaal een eigen taak. En zo is de taak van mij om zowel mens als ziel te leren, dat is waarom ik een spiritueel leraar ben. Een ziener. 

Dat is mijn kernkwaliteit en jij hebt weer een andere kernkwaliteit waar ik weer veel van kan en zal leren.


Spiritueel leraar/ziener

Juist op dit moment zien we wat er in de wereld gaande is. De leraren zijn jarenlang onderschat in hun waarde. Er werd op alle mogelijke manieren getornd aan het vak leraar zijn. Ze kregen geen goede vergoeding, ze kregen geen waardering, ze moesten steeds meer, de verantwoordelijkheid werd steeds groter en ze werden in het geheel niet gezien in wat ze deden. Tot nu het moment aangebroken is dat er een tekort aan leraren is opgetreden. Nu zien de mensen pas hoe nijpend de situatie is als er geen leraren zijn. Nu pas wordt het belang van en de waarde van de leraren, de mensen die kennis en informatie overbrengen, gezien. Nu pas begint het besef te komen dat ze de erkenning verdienen, juist omdat hun taak zo belangrijk en tegelijkertijd zo ontzettend zwaar is.

Dit geldt ook voor de spirituele leraren. Er is een grote verandering gaande op aarde. Er is een grote versnelling opgetreden in de energie op aarde en dat betekent dat er nu extra veel informatie vrijkomt om overgedragen te worden aan de mensen, waardoor het bewustwordingsproces in een stroomversnelling komt. Nu is de tijd ook aangebroken dat de mensen mogen gaan inzien wat de waarde van de spirituele leraren is, maar ook hoe zwaar hun taak is. Ze dragen hun wijsheid over, reiken informatie aan, zetten zich met hart en ziel in om hun taak hier op aarde goed uit te voeren en toch krijgen ze steeds weer te maken met een muur van weerstand. Iedere spirituele leraar heeft een specifieke taak meegekregen en dat bepaalt ook weer op welke manier hij zich presenteert en zichtbaar maakt in de wereld. 

Mijn taak is gekoppeld aan emoties, de bruggen tussen lichaam en ziel. Tussen het zichtbare en het onzichtbare. De emoties laten je voelen wat er zich in jou afspeelt en wat vraagt om gezien, gevoeld, geuit en doorleefd te worden. 

De spirituele leraren kunnen de weerstand die ze oproepen niet veranderen, dat kunnen de mensen zelf alleen maar doen door in te zien dat ze niet belerend bezig zijn, maar ondersteunend. Dat ze niet bezig zijn om je te ondermijnen, maar te ondersteunen. Dat ze niet betweterig zijn, maar wijs. Dat ze niet op de voorgrond staan voor zichzelf, maar om gezien te worden, zodat ze aan zoveel mogelijk mensen hun informatie kunnen meegeven. Het is aan de mens en dus aan jou om die informatie aan te nemen en er iets mee te doen. Want net als op school kunnen de spirituele leraren je informatie en wijsheid aanreiken, maar jij bent degene die het binnen mag laten komen en ermee mag gaan oefenen, zodat je de vaardigheid krijgt om er ook daadwerkelijk voor jezelf het meeste uit te halen. Want jij bent de bestuurder van jouw leven. De spiritueel leraar kan je de richting aangeven, maar als jij niet luistert naar de aanwijzingen, heb je grote kans om van je pad af te raken en ongemakken te veroorzaken en jezelf en je omgeving te beschadigen.

Op het moment dat je de weerstand in stand houdt, houd je jezelf tegen in je bewustwordingsproces en daarmee zet je jezelf vast. Dan schaadt een ander je niet, maar dan schaad je jezelf. Gun het jezelf om uit de weerstand te stappen en durf jezelf te verbinden met een ieder die je iets kan leren, in welke vorm of op welk niveau dan ook. Zie niet de positie van een ander als bedreigend, maar de waarde van je eigen positie. 

Mijn doel is en mijn focus staat altijd gericht op: “Wat kan ik leren uit deze ontmoeting, deze situatie, deze emotie". Want ook spiritueel leraren leren elke dag weer bij over hoe ze hun informatie zo goed mogelijk kunnen overdragen. Voel ik weerstand, dan is het aan mij om mezelf uit m’n verzet te halen, want dat weerhoudt mij van inzichten in mezelf. Een ander kan dat niet doen, die kan alleen aanreiken en ik mag het mezelf toestaan om het binnen te laten komen.

Ik kan me dus heel goed voorstellen dat je soms gek van me wordt en me ziet als een betweterige bemoeial die zich opdringt en zich met dingen bemoeit waar ik niets mee te maken heb. Maar als je verder kijkt en dan bedoel ik vanuit hoger perspectief, vanuit zielsniveau, dan doe ik alleen maar waar ik hier voor op aarde gekomen ben….

Wat dat betreft kun je me vergelijken met een brand of inbraakalarm…. Ze zijn er voor je eigen veiligheid, maar als ze afgaan dan schrik je je vaak wezenloos en heb je de neiging om ze zo snel mogelijk het zwijgen op te leggen. Terwijl je heel goed weet dat als ze niet gewaarschuwd hadden, dat je veiligheid dan pas echt in gevaar was gekomen… en van daaruit ben je ontzettend dankbaar dat ze er zijn…. Dus als je me tegen komt onthoud dan 1 ding… Karin is net zo’n brandalarm… ze maakt behoorlijk veel kabaal, je schrikt je soms wezenloos, het liefste wil je haar meteen het zwijgen opleggen, maar uiteindelijk is ze er wel om je veilig te houden…..

Karin Walda

6-9-2019


00000314